Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI - Bine de ştiut (2023)

Portal >Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI>Bine de ştiut

Bine de ştiut

Info taxe

Formulare

...

ANUNȚ

Potrivit Hotărârii nr.7/15.02.2023 a Colegiului deConducere al Judecătoriei Sectorului 1,s-a dispus desființarea completurilorC13Penal(jud. titularStoicescu Mihnea Valentin), C13 CameraPreliminara, C13 Executări si alte cereri şi C13 Drepturi şi Libertăţi începândcu data de 01.03.2023, motiv pentru care şedinţelede judecată planificate la datele de 13.03.2023 şi 27.03.2023 nu se vor mai desfășura, urmând capersoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene dejudecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele,potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentulde ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

COLEGIUL DE CONDUCEREAL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ANUNŢ

Având în vedere modificările Coduluide Procedură civilă (iulie 2022) potrivit disp. art. 154 ind.1 C.p.c. comunicareahotărârilor judecătoreşti (în sensul art.424 C.p.c.) se va face din oficiu,prin poşta electronică dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoareîn acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanţei în timpulprocesului. Comunicarea va fi însoţită de semnătura electronică extinsă ainstanţei, care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului deşedinţă.

Hotărârilejudecătoreşti se vor considera comunicate la momentul la care au primit mesajdin partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelorfurnizate de acesta.

În acest scop, pentru punereaîn aplicare a disp. art. 154 ind.1 C.p.c., este necesar să se indice,odată cu depunerea cererii sau ulterior, pe parcursul procesului, datelecorespunzătoare (adresa de e-mail), respectiv o solicitare expresă decomunicare a hotărârilor judecătoreşti la adresa de e-mail indicată, prin poştaeletronică.

Acestemăsuri sunt de natură a facilita comunicarea hotărârilor judecătoreşti.

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI

ANUNŢ

Înconformitate cu dispoziţiile art. 1 si art. 3 dinHG 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zilelibere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023,

Potrivitpct.6 din Decizia nr. 3/17.01.2023 a Preşedintelui instanţei,

ZIUA de 23 ianuarie 2023se stabileste ca zi libera, mai putin pentru magistraţii şi personalulauxiliar de specialitate planificati însoluţionarea proceselor cu termen deja stabilitîn ziua de 23 ianuarie şi pentrucei implicaţi în soluţionarea cererilorde competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.


PREŞEDINTELEJUDECĂTORIEI SECTOR 1 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELATUDOSE

ANUNȚ

Potrivit Hotărârii nr. 41/09.12.2022 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului C1 CivilSTAGIARI S2 – fost titular judecător Andreica Teodora Andreea, motivpentru care şedinţa de judecatăplanificată la data de 18.01.2023 nu seva mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fiecitate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fostrepartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 dinRegulamentul de ordine interioară alinstanţelor judecătoreşti.

COLEGIUL DE CONDUCEREAL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ANUNȚ

Potrivit Hotărârii nr. 2/06.01.2023 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completurilor :

·C25S2 – fosttitular judecător Vasile Iustin Teodor, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 10.01.2023, 31.01.2023şi 21.02.2023 nu se vor mai desfășura,urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoareletermene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclicdosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelorjudecătoreşti.

·C16S1 – fosttitular judecător Dima Raluca, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 18.01.2023, 08.02.2023şi 01.03.2023 nu se vor mai desfășura,urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoareletermene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclicdosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelorjudecătoreşti.

·C22S2 – fosttitular judecător Cobîscan Lavinia, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 27.01.2023,17.02.2023 şi 10.03.2023 nu se vor maidesfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citatepentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fostrepartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 dinRegulamentul de ordine interioară alinstanţelor judecătoreşti.

Potrivit Hotărârii nr. 37/18.11.2022 a Colegiului deConducere al Judecătoriei Sectorului 1,s-a dispus desființarea completului :

·C5S2 – fosttitular judecător Onofrei Oana Andreea, motiv pentru care

şedinţade judecată planificata la data de 12.01.2023 nu se va mai desfășura, urmând capersoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene dejudecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele,potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentulde ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

PotrivitHotărârii nr. 45/12.12.2022 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului :

·C24S1 – fosttitular judecător Nedea Cristina, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 18.01.2023,08.02.2023 şi 01.03.2023 nu se vor maidesfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citatepentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fostrepartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 dinRegulamentul de ordine interioară alinstanţelor judecătoreşti.

COLEGIUL DE CONDUCEREAL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ANUNȚ

Potrivit Hotărârii nr. 37/18.11.2022 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului C31S1 –fost titular judecător Toma Diana, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 09.12.2022 si 20.01.2023 nu se vor mai desfășura, urmând capersoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene dejudecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele,potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentulde ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

COLEGIUL DE CONDUCEREAL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ANUNŢ

30.06.2022

Începândcu data de 04.07.2022,cererile de încuviinţare a executării silite ce vor fi transmise prin poştaelectronică la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, vor trebui expediate exclusiv pe adresa dee-mail „js1-incuviintareexecutaresilita@just.ro„.

Prezentaadresă de e-mail este destinată exclusiv transmiterii cererilor noi de încuviinţare aexecutării silite, nu şi documentelor aferente cererilor deja înregistrate perolul acestei instanţe.

Vă comunicăm totodatăfaptul că, începând cu aceeaşi dată, cererile de încuviinţare a executăriisilite ce vor fi transmise prin poşta electronică la Judecătoria Sectorului 1Bucureşti pe alte adrese de e-mail decât cea menţionată anterior, nu vor maiputea fi procesate.

CONDUCEREA INSTANŢEI,

COMUNICAT

- 09 Martie 2022 -

Ca urmare a ridicării stării de alertăla data de 09.03.2022, accesul în incinta sediului Judecătoriei sector 1Bucureşti nu va mai fi supus începând cu data menţionată niciunei restricţii.Cu toate acestea, în vederea protejării sănătăţii dumneavoastră, vă recomandămca în interiorul clădirii să purtaţi mască de protecţie.

În ceea ce priveşte activitatea cupublicul la compartimentul Arhiva, din cauza lipsei de spaţiu îninteriorul arhivei instanţei şi a faptului că majoritatea dosarelor soluţionatesunt depozitate în spaţii situate în afara sediului instanţei, consultarea dosarelor se va face încontinuare la ghişeul situat la parterul clădirii, exclusiv pe bază deprogramare prealabilă, prin telefon, la numărul 0754079604 sau prin intermediulpoştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro.

Vă reamintim că pentru studierea dosarelor puteţi folosişi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute peportalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de aceastăaplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

În ceea ce priveşte activitatea cupublicul la compartimentul Registratura , programul de lucru se vadesfăşura cu prioritate, pe bazaprogramărilor on-line. Înlimita timpului disponibil alocat programului de lucru cu publicul, se vorsoluţiona şi cererile formulate de persoanele prezente în sediile instanţei,fără programare anterioară.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

CONDUCEREAINSTANŢEI

În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:
- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII)
-Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează:detalii​.

ANUNŢ

Începând cu data de 01.02.2021, în intervalul 09.00-13.00, programările pentruCompartimentul Arhiva Civilă (Sectia I Civilă si Sectia a II a Civilă) pot fi efectuate atat la numerele de telefon – centrala: 021.318.77.01, 021.318.77.02, 021.318.77.03,021.318.77.04, 021.318.77.05 – Interior 8250, precum si la numărul de telefon: 0754 079 604 .

De asemenea, programarea pentru consultarea dosarelor sau pentru alte activităţi specifice Compartimentului Arhivă Civilă se poate face şi printr-o cerere trimisă în acest scop prin intermediul poştei electronice, la adresa

jud-sector1@just.ro. La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica în mod obligatoriu numele şi prenumele, numarul dosarului solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută în dosar şi numărul de telefon.

CONDUCEREA INSTANŢEI,

COMPARTIMENTUL PERSOANE JURIDICE

Formalitati necesare in cadrul compartimentului


ANUNŢ

21.01.2020

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti , întrunită în şedinţa din

21.01.2020, la convocarea Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a

exprimat următorul punct de vedere:

COMUNICAT

ANUNŢ

În vederea optimizării activităţii Compartimentului Registratură din cadrul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, avem rugămintea ca cererile de chemare în judecată şi înscrisurile pentru dosare să fie transmise printr-un singur mijloc de comunicare.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI


ANUNŢ

În scopul creşterii calităţii actului de justiţie şi pentru asigurarea unei transparenţe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 26.09.2019, în cadrul JS1 a devenit operaţională aplicaţia Dosar Electronic, disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro care facilitează accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului.

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanţei adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil.

În cazul în care nu aţi solicitat iniţial accesul la dosarul electronic, cererea dvs. ulterioară pentru logare în aplicaţie, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon mobil) trebuie să fie însoţită de o copie a cărţii de identitate şi/sau dovada calităţii de reprezentant.

Sistemul este implementat în dosarele non penale înregistrate începând cu data de 24.06.2019 (dosar nr. 18100/299/2019), în care Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este învestită ca instanţă de fond, cu precizarea că nu se poate acorda acces electronic la dosarele înregistrate anterior datei de 24.06.2019 și dosarelor având ca obiect încuviintarea executării silite.

Model cerere de acces dosar electronic

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

- Citaţie - pentru intimaţiidindosarul7531/299/2019

Tabel cu intimaţii din dosarul nr. 7531/299/2019

Partea 1 Partea 2 Partea 3

COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 27.02.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 26.10.2018 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 22.05.2018 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI


ANUNȚ

ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR

Vă informăm că toate emailurile cu referire la dosare aflate pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi petiţiile formulate conform O.G 27/2002 vor fi expediate exclusiv pe adresa de email indicată pe site-ul instanţei, respectiv jud-sector1@just.ro

Celelalte adrese de email de pe care petenţii/părţile din dosar primesc corespondenţa nu pot fi utilizate pentru înaintarea înscrisurilor necesare în dosarele aflate pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.


Procesul-verbal al Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti din data de 19.12.2017.

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR

Termenul administrativ de la data de 01.02.2017 care apare în aplicația Ecris la dosarele nesoluționate a fost acordat ca urmare a necesității transpunerii dosarelor pe cele două secții civile nou înființate începând cu data de 01.02.2017, fără a avea implicații asupra procedurii din dosar.

Aceste măsuri administrative au fost impuse de crearea celor două secții civile în cadrul acestei instanțe, ca urmare a Hotărârii C.S.M.

ANUNŢ

INCEPÂND CU DATA DE 01.02.2017, ÎN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI VOR FUNCTIONA DOUA SECTII CIVILE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECTIA 1

Nr. crt.

COMPLETUL DE JUDECATA

NUME JUDECĂTOR

1.

C1 S1(fost C1civil)

GHICA ALEXANDRA NICOLETA

2.

C2 S1 (fost C2 civil)

NEȚOIU ELENA ANDREEA

3.

C3 S1 (fost C3 civil)

IUTIŞ ANA MARIA

4.

C4 S1 (fost C4 civil)

DICU PETRE CRISTIAN

5.

C5 S1 (fost C5 civil)

STANCU MARIUS

6.

C6 S1 (fost C6 civil)

NĂSTASE ADRIAN

7.

C7 S1(fostC8civil bis)

VÎLCEANU ANCA LAURA

8.

C8 S1(fostC9civil bis)

OPREA IOANA CRISTINA

9.

C9 S1 (fost C10 civil)

DINCĂ OCTAVIA MARCELA

10.

C10 S1(fost C13 civil)

COZILEC ALEXANDRU VALENTIN

11.

C11 S1(fost C14 civil)

ROTARU LIGIA

12.

C12 S1(fost C16 civil)

POPA IRINA

13.

C13 S1(fost C19 civil)

IVAN ENESCU ANDA IRINA

14.

C14 S1(fost C20civil)

CONSTANTINESCU ANDREEA

15.

C15 S1 (fost C21civil)

AMBROZIE SILVIA

16.

C16 S1 (fost C22civil)

SANDU IOANA

17.

C17 S1 (fost C23civil)

GAVRILĂ BOGDAN SEBASTIAN

18.

C18 S1 (fost C24civil)

IACHIM CRISTINA NICOLETA

19.

C19 S1 (fost C26civil)

RADU BIANCA ELENA

20.

C20 S1 (fost C27civil)

MATEI OANA MARIA

21.

C21 S1 (fost C28civil)

CHIRIŢĂ OANA VALERIA

22.

C22 S1 (fost C31civil)

DINESCU ADRIAN GABRIEL

23.

C23 S1 (fost C32civil)

TUDOSE MIHAELA

24.

C24 S1 (fost C35civil)

NEDEA CRISTINA

25.

C25 S1

ALEXE MARIAN CRISTIAN

26.

C26 S1

POPESCU MIRELA ALEXANDRA

27.

C27 S1

ŢIRICĂ LAURA ŞTEFANA

28.

C28 S1

UNGHIANU MIHAELA GEORGIANA

SECTIA 2

1.

C1 S2(fost C7civil)

DRAICA LAURA MARIA

2.

C2 S2(fost C11civil)

PĂTRAŞCU PAULA

3.

C3 S2(fost C12civil)

POP MONICA

4.

C4 S2(fost C15civil)

COBÎSCAN ALEXANDRU

5.

C5 S2(fost C17civil)

ONOFREI OANA

6.

C6 S2(fost C18civil)

MODORAN LAURENŢIU FLORIN

7.

C7 S2(fost C25civil bis)

PĂDURARU DANA PETRINA

8

C8 S2(fost C29civil)

HUBERT IOANA

9.

C9 S2(fost C30civil)

IVANCIUC SORIN VASILE

10.

C10 S2(fost C33civil)

RESTEANU EDUARDO

11.

C11 S2(fost C34civil)

BUŞULESCU ANDREEA

12.

C12 S2(fost C36civil bis)

ENACHE ROXANA MIHAELA

13.

C13 S2(fost C37civil)

GĂNII RODICA

14.

C14 S2(fost C38civil)

GARABET LOREDANA

15.

C15 S2(fost C39civil)

BURLACU ROBERT CRISTIAN

16.

C16 S2(fost C40civil)

BOLLA SABINA IOANA

17.

C17 S2(fost C41civil)

PĂIUŞI CARMEN MĂDĂLINA

18.

C18 S2(fost C42civil)

PERIANU RALUCA

19.

C19 S2(fost C43civil)

ROGOZ RAMONA OANA

20.

C20 S2(fost C44civil)

VASILE ROXANA IULIANA

21.

C21 S2(fost C45civil)

IONESCU-LUPEANU CRISTINA

22.

C22 S2(fost C46civil)

FOCŞA LAVINIA

23.

C23 S2(fost C47civil)

IFTINCA VOICU ANA MARIA

24.

C24 S2

STÎNGĂ CLAUDIA

25.

C25 S2

VASILE IUSTIN TEODOR

26.

C26 S2

BĂDULESCU MIHAELA ROXANA IOANA

27.

C27 S2

IORDACHE NORICA NICOLETA

28.

C1FAM S2(fost C1 Fam)

MADULARESCU EMILIA

29.

C2FAM S2(fost C2 Fam)

ANTON CARLA DANIELA

30.

C3 FAM S2(fost C3Fam)

ULMEANU PETRUŢA

31.

C4 FAM S2(fost C4Fam)

SAVU ANA

32.

C3 CIV. STAGIARI S2(fost C3civ. stagiari)

BĂLUŢOIU ANDREEA

33.

C4 CIV. STAGIARI S2(fost C4 civ. stagiari)

MĂRGINEANU ANCA

34.

Complet Special-Preşedinte civil – Marţi S2(fostul CSP-Marţi)

BURLACU ROBERT CRISTIAN

35.

Complet Special-Preşedinte civil – Joi S2(fostul CSP- Joi)

MĂDULĂRESCU EMILIA

ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR

ÎN VEDEREA CREŞTERII OPERATIVITĂŢII ŞI SOLUŢIONĂRII CU CELERITATE A CAUZELOR, ÎN SPECIAL REDUCEREA DURATEI DE REDACTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI, ÎN MĂSURA ÎN CARE EXISTĂ POSIBILITATEA ŞI DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ SOLICITĂM SĂ DEPUNEŢI CERERILE DE ÎNVESTIRE ALE INSTANŢEI (CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ, ÎNTÂMPINARE, CEREREA RECONVENŢIONALĂ, RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE, CONCLUZII SCRISE) CARE DEPĂŞESC 3 PAGINI ŞI PE SUPORT DIGITAL (CD).

Referat IT - Functionare defectuoasa portal

NOTA INTERNA persoane cu handicap

REGULAMENT privind interzicerea fumatului în sediile instanțelor

ANUNȚ

Persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru a putea beneficia de dispozițiile Notei interne din data de 13.02.2015 (anexată prezentului anunț), au obligația de a anunța instanța la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro, la nr. de fax 021/3132173 sau în scris la adresa instanței din str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4, cu privire la starea de invaliditate care îi pune în imposibilitate de accesare a instanței.

ANUNŢAvând în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă, potrivit cărora la cererea părţilor, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza, vă informăm următoarele:
În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta solicitări scrise în acest sens la Compartimentul Registratură (camera 219), la care vor ataşa un mediu optic ( CD sau DVD ).
Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune mediu optic nou, sigilat.

Potrivit art. 92 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.


Info taxe

CONTUL PENTRU PLATA ONORARIILOR DE EXPERT:

Beneficiar - Biroul Local de Expertize Bucuresti

- COD IBAN - RO20CECEB50437RON0789413, deschis la CEC Agentia Lipscani, cod fiscal 11074992 pentru plata prin ordin de plată

- COD IBAN - RO88CECEB312G9RON1637089, la CEC Agentia Lipscani pentru plata în numerar.

CONTUL PENTRU PLATA CAUŢIUNILOR:

Beneficiar - JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI:

CEC – AGENŢIA VICTORIA

-LA PLATA PRIN ORDIN DE PLATĂ: COD IBAN RO91CECEB50470RON0000000

COD DE IDENTIFICARE FISCALA TRIBUNALUL BUCUREŞTI - 4340633

-LA PLATA NUMERAR –ORICE CEC.

(Video) Femeie din Bucureşti, arestată după ce s-a dat drept medic şi a efectuat operații estetice

ANUNT CU PRIVIRE LA TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

Potrivit art.40 alin.1 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau in sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale în care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, în care persoana juridica are sediul social. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 1:
CONT IBAN - RO79TREZ70121070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, COD FISCAL – 12293095, beneficiar Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, informații suplimentare se pot obține de site-ul DGITL Sector 1 www.impozitelocale1.ro;

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 2:
CONT IBAN – RO04TREZ70221070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2, COD FISCAL – 13811802, beneficiar Direcția Venituri Buget Local Sector 2, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DVBL sector 2 www.impozitelocale2.ro;

Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 3:
CONT IBAN - RO26TREZ70321070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4420465, beneficiar Sectorul 3 al Municipiului București, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DGITL Sector 3 www.ditl3.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 4:
CONT IBAN - RO48TREZ70421070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, COD FISCAL – 4316422, beneficiar Sectorul 4 al MUnicipiului București, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DGITL Sector 4 www.dgitl4.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 5:
CONT IBAN - RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, COD FISCAL – 38320436, beneficiar Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DITL Sector 5 www.sector5.ro/www.ditl5.ro;


Pentru domiciliul/sediul platitorului din sectorul 6:
CONT IBAN - RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, COD FISCAL – 12380248, beneficiar DITL Sector 6, informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul DITL Sector 4 www.taxelocale6.ro;

Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucuresti, plata taxei judiciare de timbru se face în contul bugetului local al localitatii unde domiciliaza/îsi desfasoara activitatea.
Potrivit art.40 alin.2 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul în România, taxa judiciara de timbru se plateste în contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale în care se afla sediul instantei la care se depune actiunea sau cererea.

CHELTUIELILE JUDICIARE AVANSATE DE STAT ÎN DOSARELE PENALE

Contplăţi amenzi judiciare şi cheltuieli de judecată pentru Tribunalul Bucureşti siJudecatoriile arondate:

(Video) P.C.R. - Secerătorul ciocan al minciunii – episodul 1 (@TVR1)

Potrivitart.46și art.49 ( 2 ) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

Sumele realizate din cheltuielilejudiciare avansate de statdin bugetele aprobate MinisteruluiJustiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, caresunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiileprevăzute de Codul de procedură penală,precum şi din amenzilejudiciare se constituie venit la bugetul de statşi se vireazăîntr-un cont distinct de venituri al acestuia.

Acestea sepot achita la unitatilesubordonate Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror razăteritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privindexecutarea silită a creanţelor fiscale.

Obligaţia de plată a cheltuielilorjudiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii,cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetulstatului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelorcompetente.”

Potrivit art. 31 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

„(1)În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prindomiciliu fiscal se înţelege:

a)pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sauadresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită dedomiciliu;

b)pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în modindependent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde sedesfăşoară efectiv activitatea principală;

c)pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiuneaadministrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nuse realizează la sediul social declarat;

d)pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestorasau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”​

(Video) Şobolanii cu ştaif din Sectorul 1 au ieşit la promenadă pe Calea Victoriei

Formulare

Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală

Admiterea in magistratura - 2020

Ghid Avocati

Ghid Mass-media

Indrumar social media

Organigrama

Organizarea sistemului judiciar

Ziua portilor deschise - Brosura

(Video) OAMENII ȘI LEGEA „Partajul dupa divort” cu avocat Mihaela Olaru, invitat avocat Elena Bustea

Videos

1. CONDAMNAȚII CU ADRIANA STOICESCU. 11 martie 2023
(B1)
2. Blocul avocaților
(D'ale lu' Mitică)
3. Uscătoria blocului, motiv de harță între vecini?
(Acces Direct)
4. Papillon - Henri Charierre (Lectura, Sofica Scarlat) (1)
(Radio Babilon)
5. Hohote de râs! TEO a venit în PREMIERĂ la iUmor cu un super moment de stand-up
(iUmor)
6. TELEJURNAL - ediţia din 30 mai (@TVR INFO)
(Stirile TVR Online)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 10/03/2023

Views: 6321

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.